Auto Capitalization of Input value in React

min read

Day 32/100 #100DaysOfCode

Chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ UpperCase, khi người dùng nhập chữ trong thẻ input, VD : trần văn bé -> Trần Văn Bé 

import React,{useEffect, useState} from "react"
const Home=()=>{
 const [text, setText] = useState("")
 const changeInput = (e)=>{
  let str = e.target.value;
  let con =  str.split(' ')
  .map(function (word, index) {
   return word.charAt(0)
    .toUpperCase() + word.slice(1)
    .toLowerCase();
  })
  .join(' ');
  setText(con);
 }
 
 return (
  <div>
   <input placeHolder="Type Something" style={{textTransform:"capitalize"}} onChange={(e)=>changeInput(e)}/>
   <br/>
   value = {text}
  </div>
 );
}

export default Home;

Các bạn thấy đoạn code trên mình sử dụng onChange để nhận text từ input rồi sử dụng  .map để lặp các ký tự để chuyển đổi ký tự thành Hoa đầu câu

const changeInput = (e)=>{
  let str = e.target.value;
  let con =  str.split(' ')
  .map(function (word, index) {
   return word.charAt(0)
    .toUpperCase() + word.slice(1)
    .toLowerCase();
  })
  .join(' ');
  setText(con);
 }

 nếu chỉ muốn như thế này "Nguyễn văn bé" thì sử dụng code dưới đây:

str.charAt(0).toUpperCase() + str.slice(1);

 

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)