Create a API Upload Multiple Image using Laravel + React

10-08-2022

Day 43/100 #100DaysOfCode #React #Laravel Nay mình đi tìm hiểu về phần upload nhiều hình ảnh từ front-end (React) đến Back-end (Laravel), sau đó di chuyển các hình ảnh vào thư mục. Okay bắt đầu thô...

Upload Image Resize with React + PHP

21-06-2022

Day 42/100 #100DaysOfCode #React #PHP Hôm nay mình sẽ tích hợp React + PHP để thực hiện một nhiệm vụ, đó là upload một tấm hình lên, sau đó resize nó thành nhiều kích thước mà mình muốn Trong bà...

Using React Hook Form in React

17-05-2022

Day 41/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay tiếp tục tìm hiểu về các modules hooks được sử dụng nhiều trong React. Mình thấy một số bạn dùng react-hook-form để lưu dữ liệu của form nhập sau đ...

Create a simple useContext with useReducer in React

13-05-2022

Day 40/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình sẽ kết hợp giữa useContext + useReducer, vừa qua mình đã chia sẻ về các hooks trong react như: useContext, useReducer, ... Mọi người có thể xe...

useContext in React

12-05-2022

Day 39/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình đi tìm hiểu useContext trong React, vừa qua mình có tìm hiểu sơ qua về useContext, giúp ta gửi dữ liệu xuống các component, component nào cần...

useReducer in React

22-04-2022

Day 38/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Hôm nay mình tìm hiểu về hooks useReducer trong React, nếu các bạn nào mà đã tìm hiểu về Redux, Redux-Saga thì cũng dễ hiểu về nhiệm vụ của useReducer...

useCallback in React

09-04-2022

Day 37/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình đi tìm hiểu về thằng useCallback trong React, vừa qua mình đã đi qua các vấn đề xử lý như : useEffect, memo, useMemo rồi , bạn nào muốn xem lạ...

useMemo in React

07-04-2022

Day 36/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Trong React Memo và useMemo tương đối giống nhau. Nhưng nó có điểm khác biệt như sau: + React.memo nó dùng để tránh việc re-render lại Dom, nếu giá tr...

Memo in React

06-04-2022

Day 35/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình làm một ví dụ về cái thằng memo trong React, mình nghe nói thằng memo này nó giúp ta tránh việc gọi lại component không cần thiết Nói như thế...

Create a example simple with useEffect in React

05-04-2022

Day 34/100 #100DaysOfCode #React Tìm hiểu sử dụng useEffect trong React, useEffect nó là lifecycle bao gồm các tính năng như: componentDidUpdate, componentWillUnmount, componentDidMount Nay mình...