Ref in React

03-10-2021

Day 29/100 #100DaysOfCode #React Hôm nay mình đi tìm hiểu về Ref trong React. Bởi vì mình thấy nhiều người đang sử dụng Ref để tương tác với các phần tử Dom HTML. Chúng ta thường thấy nhất Ref được đ...

Pass Data between React Components

17-07-2021

Day 27 #100DaysOfCode #React Làm thế nào để chuyển dữ liệu giửa các Component trong React. Là một vấn đề rất quan trọng, nên nay mình tìm hiểu sơ sơ qua về vấn đề này, để hiểu về nó Đầu tiên mình cầ...