Using React Hook Form in React

17-05-2022

Day 41/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay tiếp tục tìm hiểu về các modules hooks được sử dụng nhiều trong React. Mình thấy một số bạn dùng react-hook-form để lưu dữ liệu của form nhập sau đ...

Create a simple useContext with useReducer in React

13-05-2022

Day 40/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình sẽ kết hợp giữa useContext + useReducer, vừa qua mình đã chia sẻ về các hooks trong react như: useContext, useReducer, ... Mọi người có thể xe...

useContext in React

12-05-2022

Day 39/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình đi tìm hiểu useContext trong React, vừa qua mình có tìm hiểu sơ qua về useContext, giúp ta gửi dữ liệu xuống các component, component nào cần...

useReducer in React

22-04-2022

Day 38/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Hôm nay mình tìm hiểu về hooks useReducer trong React, nếu các bạn nào mà đã tìm hiểu về Redux, Redux-Saga thì cũng dễ hiểu về nhiệm vụ của useReducer...

useCallback in React

09-04-2022

Day 37/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình đi tìm hiểu về thằng useCallback trong React, vừa qua mình đã đi qua các vấn đề xử lý như : useEffect, memo, useMemo rồi , bạn nào muốn xem lạ...

useMemo in React

07-04-2022

Day 36/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Trong React Memo và useMemo tương đối giống nhau. Nhưng nó có điểm khác biệt như sau: + React.memo nó dùng để tránh việc re-render lại Dom, nếu giá tr...

Memo in React

06-04-2022

Day 35/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình làm một ví dụ về cái thằng memo trong React, mình nghe nói thằng memo này nó giúp ta tránh việc gọi lại component không cần thiết Nói như thế...

Create a example simple with useEffect in React

05-04-2022

Day 34/100 #100DaysOfCode #React Tìm hiểu sử dụng useEffect trong React, useEffect nó là lifecycle bao gồm các tính năng như: componentDidUpdate, componentWillUnmount, componentDidMount Nay mình...

React Route Dom V6

28-03-2022

Day 33/100 #100DaysOfCode Hôm nay tìm hiểu về react-router-dom V6, thấy ae đang dùng cái này nhiều nên tìm hiểu xem sao. $ npm install react-router-dom@6 <BrowserRouter> <Ro...

Auto Capitalization of Input value in React

24-03-2022

Day 32/100 #100DaysOfCode Chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ UpperCase, khi người dùng nhập chữ trong thẻ input, VD : trần văn bé -> Trần Văn Bé  import React,{useEffect, useState}...