Call Controller Function From Blade View With Parameter in Laravel 8

min read

Day 25/100 #100DaysOfCode

Hôm này mình đi tìm hiểu cách gọi một function controller in template blade, để sử dụng được cũng khá là đơn giản, mà thường có rất là nhiều người dùng cách này đấy nhé. Nên mình mới xem thử và làm nó rất ok nhé, các bạn có thể thử nó trong Laravel các version khác nhé

Đầu tiên mình có một function được tạo trong Controller như sau:

//App\Http\Controllers\FrontEnd\OrdersController
class OrdersController extends Controller
{
  public function index()
  {
		return View("test");
	}
 public static function returnOrderGetID($orderID){
    return Order::findOrFail($orderID);
   
  }
}

Tiếp theo mình sẽ tạo một template blade trong đường dẫn views/test.blade.php, bạn xem cách dưới đây và dùng thử nó nghe

<span class="text-bold">
    @php
      $order = App\Http\Controllers\FrontEnd\OrdersController::returnOrderGetID(8);
      echo $order->Name;
    @endphp
  </span>

Hoặc bạn có thể dụng cách dưới đây

	inject('order', 'App\Http\Controllers\FrontEnd\OrdersController')
  <span class="text-bold">
    {{ $order->returnOrderGetID(8) }}
    //or
    {{ $order::returnOrderGetID(8) }}
  </span>
	

 

 

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)