Check User, Role, Permission relationship in Laravel 8

22-08-2021

Day 28/100 #100DaysOfCode #Laravel8 Hôm này mình thực hiện việc kiểm tra mối quan hệ (User, Role, Permission) in Laravel 8. Thông thường khi mình xây dựng một website cũng phải có phần quản lý việc n...

Create a class Custom in Laravel 8

13-07-2021

Day 26 #100DaysOfCode Trong Laravel thường ta cũng cần phải Custom một Class để cấu hình một vấn đề nào đó, nên nay mình đi tìm hiểu cách tạo một class trong Laravel, sao đó gọi nó trong Controller...

Queue Mail in Laravel 8

07-07-2021

Day 24/100 Part 2 #100DaysOfCode Ở bài viết trước mình đã tìm hiểu cách Create Mail in Laravel 8. Nhưng còn một nhược điểm là việc gửi mail rất tốn nhiều thời gian chờ đợi, làm cho website bị delay m...

Create Mail in Laravel 8

07-07-2021

Day 24 #100DaysOfCode Hôm này mình đi tìm hiểu về cách tạo Mail trong Laravel 8, mình thấy rất rất là nhiều người dùng gửi Mail cho khách hàng, khi khách hàng đặt một sản phẩm trên website. Nên nay đ...

Multiple Filter Search in Laravel 5.8

22-06-2021

Day 23/100 #100DaysOfCode Hôm nay tiếp tục tìm hiểu về laravel tiếp, mỗi ngày một kiến thức mới, thật là thú vị đúng không nào, bạn chỉ cần bỏ ra 1 tiếng hoặc 15,30 phút gì thôi và search từ khóa m...

Multiple Sorts (Orderby) in Laravel 5.8

18-06-2021

Day 22 #100DaysOfCode. Sử dụng Sort (orderby) cho nhiều cột dữ liệu VD:http://127.0.0.1:8000/?sort=Name <?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Models\Catego...

Multiple parameters to Middleware in Laravel 5.8

17-06-2021

Day 21 Part 2  #100DaysOfCode Thêm nhiều tham số đến Middleware  //routes/web.php Route::group(['middleware' => ['role_check:Normal_User,Admin']], function() { Route::get('/us...

Insert Data (Many-to-Many) using Laravel

17-06-2021

Day 21 #100DaysOfCode : Học và tìm hiểu thêm mỗi ngày, lúc này covid , dịch bệnh quá, ở nhà tìm hiểu thêm, lưu trữ tại đây, có khi cần tới //model User public function roles(){ $this->belongsToM...

Eloquent in Laravel 5.8

20-04-2021

Day 19 #100DaysOfCode Vừa qua mình đã xem tới Query Builder xong rồi, giờ đi tìm hiểu về Eloquent trong Laravel 5.8 Eloquent là một chức năng rất đặt biệt trong Laravel, giúp chúng ta thao tác truy v...