Create a example simple with useEffect in React

min read

Day 34/100 #100DaysOfCode #React

Tìm hiểu sử dụng useEffect trong React, useEffect nó là lifecycle bao gồm các tính năng như: componentDidUpdate, componentWillUnmount, componentDidMount

Nay mình mò thử thử cách sử dụng nó như thế nào nhé, mặt định useEffect nó có cấu trúc như sau:

useEffect(()=>{

  /*
   ta gọi componentDidMount trong chổ này
  */

  return () => {
   /*
    ta xử lý componentWillUnmount ở đây
   */
   
  }

 /*
  trong đấu [] là một mãng, ta có xử lý componentDidUpdate
 */
},[]);

VD: 

let loading = false;
let didMount = true;
useEffect(()=>{
  //call componentDidMount
  const callAPI = async()=>{
    loading = true
    if(didMount){
      
      //request api
      let data = await fetch(...)

      //after set data
      setData(await data.json())

      //update loading
      setLoading(false)
    }
  }
  callAPI();
  
  return()=>{
    //componentWillUnmount
    didMount = false;
  }

  //nếu id thay đổi thì useEffect nó gọi lại , componentDidUpdate
},[id]);

Đầu tiên tạo project xong các bạn thử đoạn mã sau chạy thử xem sao nghe

import React, { useEffect, useState } from 'react'

const FetchAPI = () => {
 //category
 const [cate,setCate] = useState("");

 //check loading fetch api
 const [loading, setLoading] = useState(false);

 //create state save data product
 const [products, setProducts] = useState([]);

 //Create category
 const [categories,setCategories]=useState([]);


 let componentMount = true;
 
 //using useEffect call API
 useEffect(() => {

  const fetchData = async () => {
   setLoading(true);
   let URL = `https://fakestoreapi.com/products`;
   if(cate!=""){
    URL = `https://fakestoreapi.com/products/category/${cate}`;
    console.log(URL)
   }
   const data = await fetch(URL);
   const _categories = await fetch(`https://fakestoreapi.com/products/categories`);
   if (componentMount) {
    // convert data to json
    console.log(data.clone().json())
    setProducts(await data.clone().json());
    setCategories(await _categories.clone().json())
    setLoading(false)
   }

  }

  // call the function
  fetchData().catch(console.error);

  return () => {
   //remove all memory
   componentMount = false;
  }
 }, [cate])

 return (
  <>
   {
    loading ?

     <h1>Loading...!</h1> :

     <>
      <h2>Choose category:</h2>
      <select onChange={(e)=>setCate(e.target.value)}>
       <option value="choose">Choose category</option>
       {
        categories.map(item=>{  
          return <option value={item}>{item}</option>
        })
       }
      </select>
      <div style={{ display: 'flex', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'center' }}>
       {
        products.length>0 && products.map(({ id, title, price, image }) => {
         return (
          <>
           <div className="item" style={{ width: 200, padding: 20 }} key={id}>
            <img src={image} style={{ width: 150, height: 150, display: 'block' }} />
            <span>{title}</span>
            <mark>{price}</mark>
           </div>
          </>
         )
        })
       }
      </div>
     </>

   }

  </>
 )
}

export default FetchAPI

+ Loading:  tạo state loading để kiểm tra fetch

+ products : dùng lưu trữ data, khi có data rồi, ta có thể dùng map để lặp dữ liệu ra

+ Sử dụng onChange trong select, để thay đổi category, để useEffect gọi lại API

Demo:

 

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)