Multiple parameters to Middleware in Laravel 5.8

17-06-2021

Day 21 Part 2  #100DaysOfCode Thêm nhiều tham số đến Middleware  //routes/web.php Route::group(['middleware' => ['role_check:Normal_User,Admin']], function() { Route::get('/us...

Insert Data (Many-to-Many) using Laravel

17-06-2021

Day 21 #100DaysOfCode : Học và tìm hiểu thêm mỗi ngày, lúc này covid , dịch bệnh quá, ở nhà tìm hiểu thêm, lưu trữ tại đây, có khi cần tới //model User public function roles(){ $this->belongsToM...

Eloquent in Laravel 5.8

20-04-2021

Day 19 #100DaysOfCode Vừa qua mình đã xem tới Query Builder xong rồi, giờ đi tìm hiểu về Eloquent trong Laravel 5.8 Eloquent là một chức năng rất đặt biệt trong Laravel, giúp chúng ta thao tác truy v...

Query Builder in Laravel 5.8

16-04-2021

Day 18 #100DaysOfCode Hôm nay mình tiếp tục tìm hiểu về Query Builder trong Laravel 5.8. Mình sẽ làm một vài ví dụ để dễ hình dung hơn, để sao này dễ nhớ ::), giờ Laravel ra version 8 rồi ::), mà giờ...

Create Middleware in Laravel 5.8

23-01-2021

Day 14 #100DaysOfCode Mấy bửa này không tiếp tục được, bị gián đoạn một thời gian, nay mình tiếp tục tìm hiểu về Middleware trong Laravel, Middleware là một chức năng giúp ta xác thực một số Route tro...

Blade Templating in Laravel 5.8

15-01-2021

Day 13 #100DaysOfCode Này mình tìm hiểu về các cú pháp trong Laravel 5.8, cách để hiển thị dữ liệu ra website, bắt điều kiện để dữ lý dữ liệu, cấu hình giao diện layout cho website Chúng ta thấy rằng...

Seeder and Model Factory in Laravel 5.8

12-01-2021

Day 12 #100DaysOfCode Tiếp tục với cuộc hành trình 100DaysOfCode của tôi, này tôi tiếp tục tìm hiểu về Seeder và Model Factory trong Laravel 5.8. Bài viết vừa qua mình đã dùng Migrations trong Laravel...

Migrations in Laravel 5.8

09-01-2021

Day 11 #100DaysOfCode Hôm này mình tìm hiểu tiếp về Migrations trong Laravel 5.8 ở loạt bài viết trước mình đã tìm hiểu sơ qua về Laravel 5.8 rồi, chắc cũng hiểu sơ sơ rồi Trong Laravel theo mìn...

Create Model in Laravel 5.8

06-01-2021

Day 10 #100DaysOfCode Hôm này mình tiếp tục cuộc hành trình của #100DaysOfCode , các bạn biết đấy không gì là đơn giản cả, tôi cảm thấy mọi kiến thức ta học cần phải tìm hiểu từ từ mới hiểu được, đừn...

Controllers in Laravel 5.8

05-01-2021

Day 9 #100DaysOfCode Trong bài viết hôm này mình tiếp tục tìm hiểu về Controllers(bộ điều khiển) trong Laravel 5.8 , ở các bài viết trước mình đã đi qua về cách cài đặt, cũng như cấu hình Route(...