React Route Dom V6

min read

Day 33/100 #100DaysOfCode

Hôm nay tìm hiểu về react-router-dom V6, thấy ae đang dùng cái này nhiều nên tìm hiểu xem sao.

$ npm install react-router-dom@6
<BrowserRouter>
  <Routes>
   <Route path="/" element={<App />}>
    <Route index element={<Home />} />
    <Route path="teams" element={<Teams />}>
     <Route path=":teamId" element={<Team />} />
     <Route path="new" element={<NewTeamForm />} />
     <Route index element={<LeagueStandings />} />
    </Route>
   </Route>
  </Routes>
 </BrowserRouter>

+ path : cung cấp đường dẫn trỏ đến Component 
+ index: ta có thể rán cho một Component hiển thị mặt định "default" khi chạy chương trình lên
+ element : cung cấp Component cần dùng

Trong Route ta có thể cấu hình child Component cho nó như sau:

<Route path="teams" element={<Teams />}>
     <Route path=":teamId" element={<Team />} />
     <Route path="new" element={<NewTeamForm />} />
     <Route index element={<LeagueStandings />} />
</Route>

- Parent "Teams"
- Child "Teams:teamId" : ta dùng useParams() để lấy tham số teamId trong Child component nhé

Oh, quên để hiển thị được child ta cần đến Outlet nhé

import {Outlet} from "react-router-dom";
const Teams = ()=>{
  return (
    <div>
      <h1>Parent</h1>
      <Outlet />
    </div>
  )
}

import {useParams} from "react-router-dom";
const Team = ()=>{
  const {teamId} = useParams()
  return (
    <div>
      <h2>Child</h2>
      <p>Id : {teamId} </p>
    </div>
  )
}

+ Link : dùng để chuyển qua lại các component nó như thẻ <a href=""/>, có điều nó dùng Link để cấu hình đường dẫn Route

<Link to="/home">Home</Link> 
<Link to="teams/12">Teams:teamId</Link> 

+ Nếu bạn muốn chuyển hướng đến Component khác, sau hành động submit form hay gì gì đó, sử dụng useNavigate

import React from 'react'
import { useNavigate } from "react-router-dom";
export default function NewTeamForm() {

 const teamId = 1;
 let navigate = useNavigate();
 return (
  <div>
   NewTeamForm
   <button onClick={()=>{
    navigate(`/teams/${teamId}`);
   }}>Go to Teams:teamId</button>
  </div>
  
 )
}

+ Lấy tham số trên đường URL route, sử dụng useParams()

//"https://example.com/teams/12"
<Route path="teams/:teamId" element={<Team />} />
//in component Team
let params = useParams();
console.log(params.teamId)
//or
const {teamId} = useParams();

+ Sử dụng path ="*" trên đường dẫn Route,  khi URL không được cung cấp đúng với cầu hình Route trong ứng dụng , ta có thể trỏ đến component mà ta cần muốn thị

<Route path="*" element={<NotFount />}

- Nếu bạn muốn lấy mọi thứ phía sau của một đường link cụ thể cũng được

<Route path="/teams/:teamId/*" element={<Team />}

Có thể xem thêm tại đây : 

+ Link :  URL ROUTER IN REACT

+ Link :https://reactrouter.com/docs/en/v6/getting-started/installation

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)