Create Project Laravel 5.8 using Composer

02-01-2021

Day 7 #100DaysOfCode Mình thích Laravel nên hôm nay mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về nó xem sao, do mình cài PHP 7.2, vì thế mình sẽ cài đặt Laravel 5.8. Để cài được laravel 5.8 mình cần phải đủ yêu cầu s...

Create Crud using PHP OOP

31-12-2020

Day 6 #100DaysOfCode Hôm này mình sẽ chỉnh sửa lại bài viết Create CRUD(create,read,update,delete) in PHP về cú pháp OOP(Object Oriented Programming) xử lý trong PHP. Nội dung bài viết trướ...

Search Pagination in PHP

30-12-2020

Day 5 #100DaysOfCode Ngày thứ 5, hôm này mình tiếp tục thực hiện chức năng mới đó là tìm kiếm dữ liệu sao đó phân trang nó "Search Pagination in PHP", với những bài viết trước mình đã xây dựng ch...

Create CRUD(create,read,update,delete) in PHP

29-12-2020

Day 4 #100DaysOfCode Trong ngày thứ 4 hôm nay mình thực hiện một chức năng CRUD(create,read,update,delete) trong PHP, nay mình làm với ví dụ mà thầy cô, kêu về nhà thực hiện, để chuẩn bị cho buổi thực...

Create a Login Form Using PHP + AJAX

28-12-2020

Day 3 #100DaysOfCode. Mấy ngày vừa qua mình làm với Series #100DaysOfCode và nay tiếp tục với thử thách đó tiếp. Mình làm mỗi cái Demo và lưu trữ trên trang này, để chia sẻ với mọi người luôn, đồng th...

Create a Login Form Using PHP

26-12-2020

Day 2 #100DaysOfCode Trong bài thực tập code tiếp theo này mình thử viết một cái Form Login using PHP, ở bài viết trước mình đã tạo một Form Login dùng bằng HTML/CSS, thì trong bài thực tập này mình...

Create a Login Form Using Html/Css

24-12-2020

Day 1 #100DaysOfCode Hôm nay tôi sẽ thực hiện một dự án cho riêng mình, nói dự án thì thấy nó ghê ghê sao đó kaka, nói chung thấy mọi người đang thử thách #100DaysOfCode. Nên thử làm theo mọi người x...