Memo in React

06-04-2022

Day 35/100 #100DaysOfCode #React #ReactNative Nay mình làm một ví dụ về cái thằng memo trong React, mình nghe nói thằng memo này nó giúp ta tránh việc gọi lại component không cần thiết Nói như thế...

Create a example simple with useEffect in React

05-04-2022

Day 34/100 #100DaysOfCode #React Tìm hiểu sử dụng useEffect trong React, useEffect nó là lifecycle bao gồm các tính năng như: componentDidUpdate, componentWillUnmount, componentDidMount Nay mình...

React Route Dom V6

28-03-2022

Day 33/100 #100DaysOfCode Hôm nay tìm hiểu về react-router-dom V6, thấy ae đang dùng cái này nhiều nên tìm hiểu xem sao. $ npm install react-router-dom@6 <BrowserRouter> <Ro...

Auto Capitalization of Input value in React

24-03-2022

Day 32/100 #100DaysOfCode Chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ UpperCase, khi người dùng nhập chữ trong thẻ input, VD : trần văn bé -> Trần Văn Bé  import React,{useEffect, useState}...

Change Color Element using React

23-03-2022

Day 31/100 #100DaysOfCode Nay tìm hiểu cách thay đổi màu của phần tử Element trong React, mới tìm hiểu được cách dùng useRef để gọi Dom vị trí hiện tại của thẻ Element, sau đó for lấy thẻ tag name...

Create a simple Menu in React

30-12-2021

Day 30/100 #100DaysOfCode #React Hôm này mình chia sẻ với các bạn cách xây dựng một danh mục menu cho website, ở đây mình sử dụng React, mình lên mạng search thấy có nhiều người hỏi làm thế nào dể ac...

Ref in React

03-10-2021

Day 29/100 #100DaysOfCode #React Hôm nay mình đi tìm hiểu về Ref trong React. Bởi vì mình thấy nhiều người đang sử dụng Ref để tương tác với các phần tử Dom HTML. Chúng ta thường thấy nhất Ref được đ...

Check User, Role, Permission relationship in Laravel 8

22-08-2021

Day 28/100 #100DaysOfCode #Laravel8 Hôm này mình thực hiện việc kiểm tra mối quan hệ (User, Role, Permission) in Laravel 8. Thông thường khi mình xây dựng một website cũng phải có phần quản lý việc n...

Pass Data between React Components

17-07-2021

Day 27 #100DaysOfCode #React Làm thế nào để chuyển dữ liệu giửa các Component trong React. Là một vấn đề rất quan trọng, nên nay mình tìm hiểu sơ sơ qua về vấn đề này, để hiểu về nó Đầu tiên mình cầ...

Create a class Custom in Laravel 8

13-07-2021

Day 26 #100DaysOfCode Trong Laravel thường ta cũng cần phải Custom một Class để cấu hình một vấn đề nào đó, nên nay mình đi tìm hiểu cách tạo một class trong Laravel, sao đó gọi nó trong Controller...